2021 VE 2022 PROJE DÖNEMI ERASMUS+KA131 PERSONEL DERS VERME/EĞITIM ALMA HAREKETLİLİĞİ

DEĞERLİ ÖĞRETİM ELEMANLARI VE İKÜ ÇALIŞANLARI;

2022-2023 Akademik yılı çerçevesinde Erasmus+ Personel Hareketliliğinden faydalanmak isteyen akademik ve idari personelin hareketlilik başvuruları web sitemiz üzerinde yer alan form ve gerekli diğer evraklar ile 11 Ekim 2022 – 01 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular Erasmus+ Personel Hareketliliği Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliğine başvurular, aşağıda sıralanmış olan gerekli belgeler ve başvuru sahibi ve İKÜ ’deki yetkililer tarafından imzalanacak başvuru formu ile https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris web sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Hareketlilik en geç 31 Mayıs, 2023 tarihinde bitecek şekilde planlanmalıdır. 
Erasmus+ Personel Hareketliliği başvuruları 2022-2023 eğitim öğretim yılının tamamını kapsayacak şekilde açılmış olup, yalnızca hibe kalması halinde aynı eğitim öğretim yılı için ikinci bir başvuru açılabilecektir. 
Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliğine başvuracak adaylar için İngilizce Yeterlilik Sınavı Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından 2 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.
Başvuru detaylarına ve başvuru formlarına (Eğitim alma için İş Planı ve Ders verme için Öğretim Programı) aşağıda linki bulunan güncellenmiş web sitemizden ulaşabilirsiniz.
https://uib.iku.edu.tr/tr/degisim-programlari/faydali-dokumanlar
(Erasmus+ kapsamındaki kural değişiklikleri çerçevesinde güncellenmiş web sitemizi incelemeniz önemle arz olunur.)
(Yeni yönetmelikle beraber Başvuruda bulunan İdari Personelimiz (ÖSYM Eşdeğerliliğine sahip en az 50 dil puanına sahip değil ise) Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak Dil Sınavına tabi tutulacaktır.) 
Başvuru Süreci
i)    Personel hareketliliği faaliyetine katılacak kişilerin seçimi İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünce  belirlenen Erasmus Personel Hareketliliği Değerlendirme Kurulu tarafından ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun yıllık olarak yaptığı Teklif Çağrısı, ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak yapılır.
ii)    Başvuru sırasında aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir; 
1.    Erasmus Personel Hareketliliği başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
2.    Ders verme hareketliliği için öğretim programının (teaching programme), eğitim alma hareketliliği için ise eğitim planının (training programme) eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. 
3.    Öğretim ve Eğitim Planlarının içinde yer alan onay kısımlarının ilgili kişilerden imza alınarak tamamlanması gerekmektedir. İlgili kişilerin pozisyonları belirtilmelidir. (Dekan, Bölüm Başkanı ve/veya Müdür, Birim Başkanı). Karşı kurumdan talep edilecek tüm imza süreçleri yerleştirilmeler gerçekleştirildikten sonra UİB tarafınca partner kurumdan talep edilecektir. 
4.     Yukarıda belirtilen adımlar takip edilerek Öğretim veya İş Planı, Hareketlilik Anlaşması ve Başvuru formu Cumhurbaşkanlığı Kariyer kapısı portalına yüklenmesi gerekmektedir.
5.    Erasmus Personel Hareketliliğine başvuran adaylar bağlı oldukları akademik veya idari birimlerden aldıkları izin yazısını da başvuru dosyasına eklemelidirler.
6.    Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak İngilizce Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan alan adayların Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği için başvuruları değerlendirilecektir. Üniversite dışındaki sınav merkezlerinde eşdeğer sınavlara katılarak gerekli puanı alan adayların sınav sonuçları, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yabancı Diller Bölümü tarafından karşılık gelen dil puanına dönüştürülür. 
7.    Tüm başvuran adayların personel hareketliliği başvuru belgeleri UİB’ce bire bir kontrol edilip eksik evrak ya da içeriği uygun olmayan evrak olup olmadığı, şekil ve içerik bakımından uygunluğu incelenir. İncelenen belgeler dosyalanarak Rektörlüğe arz edilir. Rektörlük ön değerlendirmesinden sonra Rektörlükçe belirlenmiş Erasmus Personel Hareketliliği Değerlendirme Kurulu, Avrupa Birliği Komisyonu'nun yıllık olarak yaptığı Teklif Çağrısı ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikleri dikkate alınarak başvuruları sonuçlandırır ve Rektörlüğe onay için arz eder. Rektörlük onayını müteakip sonuçlar Üniversitemizin ve UİB’nin duyurular bölümünde ilan edilir. 
8.    Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış personele, daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da birimlere, Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinde yer almayan ya da az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilir.
iii)    Başvuran akademik/idari personeller başvuru süreçleriyle ilgili olarak partner üniversite ile iletişime geçmemelidir. Akademik/idari personellerin partner üniversitelere aday gösterilme işlemleri UİB tarafından yapılacaktır. Personel hareketliliği faaliyeti için hak kazanmış olan adayların karşı kurum tarafından hazırlanacak olan davet mektupları UİB tarafından talep edilecektir. 
iv)   2022-2023 Akademik yılı için online eğitime geçmiş olan kurumlarda gerçekleştirilecek online ders verme/eğitim alma hareketlilikleri için hibe desteği sağlanmayacaktır. Hibe desteği için akademik/idari personelin fiziksel olarak hareketliliği gerçekleştirmiş olması beklenmektedir.
v)    Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinde kurumlar arası anlaşma şartı aranmamaktadır.
Puanlama Sistemi
Personel Hareketliliğine başvuran aday, daha önce hareketlilik faaliyetine hiç katılmamış olması durumunda 30 puan alır. Daha önce hareketlilik faaliyetine 1 kez katılmış ise 25 puan, 2 kez katıldıysa 20 puan, 3 kez katıldıysa 15 puan, 4 kez katıldıysa 10 puan, 5 kez katıldıysa 5 puan, 6+ kez katıldıysa 0 puan alır.
i)    Kurumsal öncelikler gözetilerek;
1.    Ders Verme Faaliyetine başvuran personelin Erasmus Fakülte/Bölüm/MYO
Koordinatörü olması; +5 puan 
2.    Eğitim Alma Faaliyetine başvuran personelin İdari ve Teknik Personel olması ve
Erasmus Fakülte/Bölüm/MYO Koordinatörü olması ; +5 puan
3.    Öğretim/İş planının beklenen değerde olması +10 Puan 
4.  Uluslararasılaşmaya dolayısıyla Üniversitemiz öğrencilerinin değişim öğrencisi olmasına ve personelimizin de personel hareketliliğinden faydalanıp yurtdışına gitmesine katkıda bulunacak ikili anlaşmaların (en az 3 anlaşma/personel) olmasına vesile olan Üniversitemiz personeline, Erasmus Personel Hareketliliği Değerlendirme Komisyonunca +10 puan verilir.  
5.    Daha önce hareketlilik faaliyetine dâhil olmayan bölümden/birimden başvurmuş olanlara + 15 puan verilir.

COVID-19 Önlemleri

Personel Hareketliliği faaliyetine başvuracak akademik ve idari personelin hareketlilik gerçekleştirilecek ülke girişlerindeki PCR testi ve karantina uygulamalarıyla ilgili gerekli bilgileri takip etmesi gerekmektedir.