2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+KA103 ve Erasmus+ KA107 Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+KA103 Personel Hareketliliği

Değerli Öğretim Elemanları ve İKÜ Çalışanları;

2020-2021 Akademik yılı çerçevesinde Erasmus+ Personel Hareketliliğinden faydalanmak isteyen akademik ve idari personelin hareketlilik başvuruları web sitemiz üzerinde yer alan form ve gerekli diğer evraklar ile 12 Kasım 2020 –  04 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvurular Erasmus+ Personel Hareketliliği Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliğine başvurular, aşağıda sıralanmış olan gerekli belgeler ve başvuru sahibi ve İKÜ ’deki yetkililer tarafından imzalanacak başvuru formu ile UIB’ye yapılacaktır. Hareketlilik en geç 31 Mayıs, 2021 tarihinde bitecek şekilde planlanmalıdır. 
Erasmus+ Personel Hareketliliği başvuruları 2020-2021 akademik yılının tamamını kapsayacak şekilde açılmış olup, yalnızca hibe kalması halinde aynı akademik yıl için ikinci bir başvuru açılabilecektir. 
Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliğine başvuracak adaylar için İngilizce Yeterlilik Sınavı Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından 9 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktır.
Başvuru detaylarına ve başvuru formlarına (Eğitim alma için İş Planı ve Ders verme için Öğretim Programı) aşağıda linki bulunan güncellenmiş web sitemizden ulaşabilirsiniz.
https://uib.iku.edu.tr/tr/degisim-programlari/faydali-dokumanlar
(Erasmus+ kapsamındaki kural değişiklikleri çerçevesinde güncellenmiş web sitemizi incelemeniz önemle arz olunur.)
(Yeni yönetmelikle beraber Başvuruda bulunan İdari Personelimiz (ÖSYM Eşdeğerliliğine sahip en az 50 dil puanına sahip değil ise) okulumuz İngilizce Hazırlık Birimi tarafından yapılacak Dil Sınavına tabi tutulacaktır.) 
Başvuru Süreci
i)    Personel hareketliliği faaliyetine katılacak kişilerin seçimi İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünce  belirlenen Erasmus Personel Hareketliliği Değerlendirme Kurulu tarafından ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun yıllık olarak yaptığı Teklif Çağrısı, ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak yapılır.
ii)    Başvuru sırasında aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir; 
1.    Erasmus Personel Hareketliliği başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
2.    Ders verme hareketliliği için öğretim programının (teaching programme), eğitim alma hareketliliği için ise eğitim planının (training programme) eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. 
3.    Öğretim ve Eğitim Planlarının içinde yer alan onay kısımlarının ilgili kişilerden imza alınarak tamamlanması gerekmektedir. İlgili kişilerin pozisyonları belirtilmelidir. (Dekan, Bölüm Başkanı ve/veya Müdür, Birim Başkanı). Karşı kurumdan talep edilecek tüm imza süreçleri yerleştirilmeler gerçekleştirildikten sonra UİB tarafınca partner kurumdan talep edilecektir. 
4.    Yukarıda belirtilen adımlar takip edilerek Öğretim veya İş Planı Uluslararası İlişkiler Birimi'ne teslim edilmesi gerekmektedir.
5.    Erasmus Personel Hareketliliğine başvuran adaylar bağlı oldukları akademik veya idari birimlerden aldıkları izin yazısını da başvuru dosyasına eklemelidirler.
6.    Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak İngilizce Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan alan adayların Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği için başvuruları değerlendirilecektir. Üniversite dışındaki sınav merkezlerinde eşdeğer sınavlara katılarak gerekli puanı alan adayların sınav sonuçları, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yabancı Diller Bölümü tarafından karşılık gelen dil puanına dönüştürülür. 
7.    Tüm başvuran adayların personel hareketliliği başvuru belgeleri UİB’ce bire bir kontrol edilip eksik evrak ya da içeriği uygun olmayan evrak olup olmadığı, şekil ve içerik bakımından uygunluğu incelenir. İncelenen belgeler dosyalanarak Rektörlüğe arz edilir. Rektörlük ön değerlendirmesinden sonra Rektörlükçe belirlenmiş Erasmus Personel Hareketliliği Değerlendirme Kurulu, Avrupa Birliği Komisyonu'nun yıllık olarak yaptığı Teklif Çağrısı ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikleri dikkate alınarak başvuruları sonuçlandırır ve Rektörlüğe onay için arz eder. Rektörlük onayını müteakip sonuçlar Üniversitemizin ve UİB’nin duyurular bölümünde ilan edilir. 
8.    Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış personele, daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da birimlere, Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinde yer almayan ya da az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilir.
iii)    Başvuran akademik/idari personeller başvuru süreçleriyle ilgili olarak partner üniversite ile iletişime geçmemelidir. Akademik/idari personellerin partner üniversitelere aday gösterilme işlemleri UİB tarafından yapılacaktır. Personel hareketliliği faaliyeti için hak kazanmış olan adayların karşı kurum tarafından hazırlanacak olan davet mektupları UİB tarafından talep edilecektir. 
iv)   2021-2020 Akademik yılı için online eğitime geçmiş olan kurumlarda gerçekleştirilecek online ders verme/eğitim alma hareketlilikleri için hibe desteği sağlanmayacaktır. Hibe desteği için akademik/idari personelin fiziksel olarak hareketliliği gerçekleştirmiş olması beklenmektedir.
v)    Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinde kurumlar arası anlaşma şartı aranmamaktadır.
Puanlama Sistemi
Personel Hareketliliğine başvuran aday, daha önce hareketlilik faaliyetine hiç katılmamış olması durumunda 30 puan alır. Daha önce hareketlilik faaliyetine 1 kez katılmış ise 25 puan, 2 kez katıldıysa 20 puan, 3 kez katıldıysa 15 puan, 4 kez katıldıysa 10 puan, 5 kez katıldıysa 5 puan, 6+ kez katıldıysa 0 puan alır.
i)    Kurumsal öncelikler gözetilerek;
1.    Ders Verme Faaliyetine başvuran personelin Erasmus Fakülte/Bölüm/MYO
Koordinatörü olması; +5 puan 
2.    Eğitim Alma Faaliyetine başvuran personelin İdari ve Teknik Personel olması ve
Erasmus Fakülte/Bölüm/MYO Koordinatörü olması ; +5 puan
3.    Öğretim/İş planının beklenen değerde olması +10 Puan 
4.  Uluslararasılaşmaya dolayısıyla Üniversitemiz öğrencilerinin değişim öğrencisi olmasına ve personelimizin de personel hareketliliğinden faydalanıp yurtdışına gitmesine katkıda bulunacak ikili anlaşmaların (en az 3 anlaşma/personel) olmasına vesile olan Üniversitemiz personeline, Erasmus Personel Hareketliliği Değerlendirme Komisyonunca +10 puan verilir.  
5.    Daha önce hareketlilik faaliyetine dâhil olmayan bölümden/birimden başvurmuş olanlara + 15 puan verilir.

COVID-19 Önlemleri

Personel Hareketliliği faaliyetine başvuracak akademik ve idari personelin hareketlilik gerçekleştirilecek ülke girişlerindeki PCR testi ve karantina uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki linkleri tıklaması ve gerekli bilgileri takip etmesi gerekmektedir.
https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/seyahat-kisitlamalari/
https://www.vikingturizm.com.tr/blog/ulke-girislerindeki-pcr-testi-ve-karantina-uygulamalari
Karantina uygulaması olmayan ülkelerdeki üniversitelerde hareketlilik gerçekleştirilebilecektir.

Proje kapsamında hareketliliğini yurtdışında tamamlayıp ülkeye dönüş yapmış olan akademik/idari personelin T.C. Sağlık Bakanlığı'nın uyarısınca 14 gün evlerinde kalmaları, ateş ve öksürük belirtisi göstermedikleri takdirde 14. günün sonunda üniversiteye dönmeleri gerekmektedir.

Covid-19’un seyrine bağlı olarak, yurda dönüşte ek önlemler talep edilmesi söz konusu olabilecektir. Bu durumda, akademik/idari personel bilgilendirilecektir. 


2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+KA107 Personel Hareketliliği

2020-2021 Proje dönemi kapsamında Erasmus+ KA107 Ortak Ülkeler Personel Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliği için başvuru dönemi açılmıştır. Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107) Projesi kapsamında İstanbul Kültür Üniversitesi akademik ve idari personeli anlaşmalı olduğumuz üniversitelerle hibeli olarak Erasmus+ Değişim Programı ders verme ve eğitim alma hareketliliğinden yararlanabileceklerdir. 
Personel Ders Verme Hareketliliği: Kurumumuzda ders vermekle yükümlü olan akademik personelin, ortak ülkelerden birinde bulunan ve kurumlar arası anlaşma imzalanan bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ilişkin olarak karşı kurumla akademik/eğitsel faaliyet gerçekleştirmesine imkân sağlamaktadır.  
Personel Eğitim Alma Hareketliliği: Kurumumuzda istihdam edilmiş idari personelin, ortak ülkelerden birinde bulunan bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına imkân sağlamaktadır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. 
NOT: Başvuran akademik ve idari personelin başvuru süreçleriyle ilgili olarak partner üniversite ile iletişime geçmemesi rica olunmaktadır. Partner üniversitelere aday gösterilme işlemleri UİB tarafından yapılacaktır.
Personel Hareketliliği için yapılmış olan Erasmus Anlaşması doğrultusunda başvuru yapılabilecek üniversiteler ve bölümler şunlardır:
 

Ülke Üniversite Bölüm / Birim Öğrenim Dili Kontenjan
Ders Verme Eğitim Alma
Azerbaycan Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti İşletme,
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve Finansman, Tüm idari birimler
İngilizce   1
Azerbaycan Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Mimarlık, İç Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği İngilizce 1  
Fas International Institute for Higher Education Morocco İşletme Bölümü  İngilizce 1  
Fas International University of Rabat İşletme,
Uluslararası İlişkiler, Mimarlık
İngilizce   1
El Salvador La Universidad Tecnologica de el Salvador İşletme,
Uluslararası İlişkiler bölümleri ile tüm idari birimler
İngilizce   1
Kenya Kenyatta University İşletme, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve Finansman, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mimarlık ve Mühendislik Bölümleri, Tüm idari birimler İngilizce   2
Kosta Rika Universidad Nacional İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Tüm idari birimler     1
Lübnan Lebanese University İşletme, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve Finansman, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mimarlık ve Mühendislik Bölümleri   1  
Lübnan Saint Joseph University of Beirut İşletme, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve Finansman, Mimarlık ve Mühendislik Bölümleri, Tüm idari birimler     1
Mısır American University in Cairo İşletme, Uluslararası İlişkiler, Mimarlık ve Tüm idari birimler     1
Nikaragua National Autonomous University of Nicaragua at León İşletme ve Uluslararası İlişkiler, Tüm idari birimler     1
Tunus University of Sousse Mühendislik bölümleri ve Tüm idari birimler İngilizce   1
Tunus University of Sfax Uluslararası İlişkiler ve Tüm idari birimler İngilizce   1
Ukrayna Lviv State University of Physical Culture İşletme, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Tüm idari birimler İngilizce   1
Ukrayna Kyiv National University of Trade and Economics İşletme,
Uluslararası İlişkiler 
İngilizce 1  
Ürdün Mutah University İşletme, Bilgisayar Mühendisliği,
İnşaat Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümleri ile tüm idari birimler
İngilizce   1
Ürdün Yarmouk University İşletme,
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngilizce 1  

Personel Hareketliliği İçin Hibe Desteği
Erasmus+ KA107 Ortak Ülkeler Personel kapsamında başvuran ve kabul edilen personel, hareketlilik sürelerine göre hesaplanacak bir hibe ile desteklenecektir. Hibelendirme 5 gün + 2 gün seyahat olacak şekilde 7 gün için yapılacaktır. 
Personelin faaliyet süreleri (7 gün) tamamen hibelendirilecektir ancak personel faaliyetini tamamen hibesiz yani "sıfır hibeli" olarak da gerçekleştirebilmektedir.
Hibesiz ("0" Hibeli) Personel Hareketliliği: Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmayacağı anlamına gelmemektedir. Hibesiz personel hareketliliği faaliyetleri sadece yükseköğretim kurumunun hibe sözleşmesinde yer alan ortaklar ile ancak herhangi bir faaliyet türü ve yönü için gerçekleştirilebilmektedir.
Buna ek olarak, kabul edilen personel için ayrı bir seyahat desteği de bulunmaktadır. Seyahat desteği, Mesafe Hesaplayıcısı ile ev sahibi kurumlar arasındaki uzaklığa göre hesaplanacaktır.
Hibelerin tahsisi aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır;
 

Ülke Günlük hibe miktarları (€) Seyahat Hibesi (€)
Fas 180 € 530 €    (3000-3999 km)
Tunus 180 € 360 €    (2000-2999 km)
Azerbaycan, Ukrayna, Ürdün, Mısır, Lübnan 180 € 275 €    (500-1999 km)
Kenya 180 € 820 €    (4000-7999 km)
El Salvador, Nikaragua, Kosta Rika 180 € 1500 €   (8000-19999 km)

Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği İçin Asgari ve Azami Süreler
Ders Verme Hareketliliğinde, 5 günlük hareketlilik için en az 8 ders saati ders verilmesi,
Eğitim Alma Hareketliliğinde, 5 günlük hareketlilik 8 saat faaliyette bulunulması zorunludur.
Yararlanıcının öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında yukarıda bahsi geçen asgari hareketlilik süreleri kapsamında ders/eğitim yükünün en az 8 saati kapsadığı açıkça görünmediği durumlarda faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
Personel Hareketliliği Tarihleri
Personel hareketliliği en geç 27.06.2021 tarihine kadar gerçekleştirilecek şekilde planlanmalıdır.

  • Başvuru Belgeleri
  • Başvuru Formu 
  • Ders Verme Hareketliliği İş Planı/ Eğitim Alma Hareketliliği İş Planı 
  • KA107 Personel Hareketliliği Anlaşması (Ders Verme) 
  • KA107 Personel Hareketliliği Anlaşması (Eğitim Alma) 

Başvuru belgelerini indirmek için tıklayınız.
Eğitim alma hareketliliğine başvuran idari personelin dil sınavı sonucu 100 üzerinden en az 50 puan olmalıdır. Adayların daha önce aldıkları yabancı dil belgeleri kabul edilmektedir. 
(Kabul edilen sınavlar ve dönüşüm tabloları için tıklayınız)
Herhangi bir yabancı dil belgesi olmadığı takdirde, personel için Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından İngilizce Yeterlilik Sınavı 09 Aralık 2020’de yapılacaktır.
Erasmus Personel Hareketliliğine başvuran adaylar bağlı oldukları akademik veya idari birimlerden aldıkları izin yazısını da başvuru dosyasına eklemelidirler.
Başvuru belgelerinin son başvuru tarihi olan 04 Aralık 2020 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Birimi'ne teslim edilmesi gerekmektedir.
NOT: Başvuran akademik/idari personel başvuru süreçleriyle ilgili olarak partner üniversite ile iletişime geçmemelidir. Personellerin partner üniversitelere aday gösterilme işlemleri UİB tarafından yapılacaktır. 
Seçim
Başvuran adayların başvuru belgeleri UİB tarafından kontrol edilip eksik evrak ya da içeriği uygun olmayan evrak olup olmadığı kontrol edildikten sonra incelenen belgeler dosyalanarak Rektörlük Makamınca belirlenmiş Personel Hareketliliği Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir. 
İlan Edilmesi
Komisyon değerlendirme sonuçları onay için Rektörlük Makamına arz edilmekte, Rektörlük Makamınca onaylanmış olan başvurular ise web sayfasında duyurular bölümünde ilan edilmektedir.
Davet Mektubu 
Personel hareketliliği faaliyeti için hak kazanmış olan adayların karşı kurum tarafından hazırlanacak olan davet mektupları UİB tarafından talep edilecektir.
Hareketlilik Faaliyetinden Sonra Teslim Edilmesi Gereken Belgeler
Personel hareketliliği faaliyetini tamamlayan akademik ve idari personel aşağıdaki belgeleri UİB’ye teslim etmelidir;

  • Tüm taraflarca imzalanmış KA107 Personel Hareketliliği Anlaşması
  • Seyahat belgeleri (uçak bileti, tren bileti)
  • Katılım Sertifikası (tarih aralığı belirtilmelidir)
  • Erasmus anketi (online olarak doldurulur)
  • Erasmus deneyim paylaşımı (faaliyeti özetleyen resimli geri-bildirim)


Personel Hareketliliği Hibe Ödemeleri
Personel Hareketliliği Değerlendirme Komisyonunca faaliyetten yararlanmaya hak kazanmış ders verme veya eğitim almaya başvurmuş gelen ve giden personel için seyahat hibelerinin tamamı, hibe hak edişinin ise %70’i hibe sözleşme imzaladıktan sonraki 2 hafta içerisinde yatırılır. Hibenin geri kalan %30’u ise faaliyet tamamlandıktan ve teslim edilmesi gereken belgeler teslim edildikten sonra yatırılmaktadır. 
Tüm hibe ödemeleri hesaplamaları, Ulusal Ajans tarafından kabul görmüş ve hibelendirilmiş KA107 Projesi bütçesine göre UİB’ce yapılır.

COVID-19 Önlemleri

Personel Hareketliliği faaliyetine başvuracak akademik ve idari personelin hareketlilik gerçekleştirilecek ülke girişlerindeki PCR testi ve karantina uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki linkleri tıklaması ve gerekli bilgileri takip etmesi gerekmektedir.
https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/seyahat-kisitlamalari/
https://www.vikingturizm.com.tr/blog/ulke-girislerindeki-pcr-testi-ve-karantina-uygulamalari
Karantina uygulaması olmayan ülkelerdeki üniversitelerde hareketlilik gerçekleştirilebilecektir.

Proje kapsamında hareketliliğini yurtdışında tamamlayıp ülkeye dönüş yapmış olan akademik/idari personelin T.C. Sağlık Bakanlığı'nın uyarısınca 14 gün evlerinde kalmaları, ateş ve öksürük belirtisi göstermedikleri takdirde 14. günün sonunda üniversiteye dönmeleri gerekmektedir.

Covid-19’un seyrine bağlı olarak, yurda dönüşte ek önlemler talep edilmesi söz konusu olabilecektir. Bu durumda, akademik/idari personel bilgilendirilecektir


Saygılarımızla,
Uluslararası İlişkiler Birimi