2019-2020 AKEDEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU HK.

Değerli Öğretim Elemanları ve İKÜ Çalışanları;

2019-2020 Akademik yılı çerçevesinde Erasmus+ Personel Hareketliliğinden faydalanmak isteyen akademik ve idari personelin hareketlilik başvuruları web sitemiz üzerinde yer alan form ve gerekli diğer evraklar ile 16 Eylül 2019 – 11 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvurular Erasmus+ Personel Hareketliliği Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliğine başvurular, karşı kurumdan alınacak kabul yazısı (e-mail yeterlidir)  ve başvuru sahibi ve İKÜ ’deki yetkililer tarafından imzalanacak başvuru formu ile UIB’ye yapılacaktır. Hareketlilik en geç 30 Mayıs, 2020 tarihinde bitecek şekilde planlanmalıdır.
Erasmus+ Personel Hareketliliği başvuruları 2019-2020 akademik yılının tamamını kapsayacak şekilde açılmış olup, yalnızca hibe kalması halinde aynı akademik yıl için ikinci bir başvuru açılabilecektir.
Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliğine başvuracak adaylar için İngilizce Yeterlilik Sınavı 24 Ekim 2019 tarihinde yapılacaktır.

Başvuru detaylarına ve başvuru formlarına (Eğitim alma için İş Planı ve Ders verme için Öğretim Programı) aşağıda linki bulunan güncellenmiş web sitemizden ulaşabilirsiniz.

https://uib.iku.edu.tr/tr/degisim-programlari/faydali-dokumanlar

(Erasmus+ kapsamındaki kural değişiklikleri çerçevesinde güncellenmiş web sitemizi incelemeniz önemle arz olunur.)
(Yeni yönetmelikle beraber Başvuruda bulunan İdari Personelimiz (ÖSYM Eşdeğerliliğine sahip en az 50 dil puanına sahip değil ise ) okulumuz İngilizce Hazırlık Birimi tarafından yapılacak Dil Sınavına tabi tutulacaktır.) 

Başvuru Süreci
i)    Personel hareketliliği faaliyetine katılacak kişilerin seçimi İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünce  belirlenen Erasmus Personel Hareketliliği Değerlendirme Kurulu tarafından ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun yıllık olarak yaptığı Teklif Çağrısı, ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak yapılır.
ii)    Başvuru sırasında aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir; 
1.    Erasmus Personel Hareketliliği başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
2.    Ders verme hareketliliği için öğretim programının (teaching programme), eğitim alma hareketliliği için ise eğitim planının (training programme) eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. 
3.    Öğretim ve Eğitim Planlarının içinde yer alan onay kısımlarının ilgili  kişilerden imza alınarak tamamlanması gerekmektedir. İlgili kişilerin pozisyonları belirtilmelidir.(Dekan, Bölüm Başkanı, ve/veya Müdür, Birim Başkanı ve Gidilecek Kurum İletişim Kişisi). İmza kısımlarının tamamının doldurulması zorunludur. İmzanın yanında karşı kurumun mührü ya da kaşesi olmalıdır. 
4.    Gidilecek kurumdan alınan bir davetiye (e-mail kabul edilir, ancak Kurum antetli kağıdına davet eden kişinin ünvanı, imzası, kaşesinin olduğu davetiye mektubu olan başvurular önceliklendirilir, ayrıca söz konusu mektuplarda verilecek derslerin veya alınacak eğitimin açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.)
5.    Yukarıda belirtilen adımlar takip edilerek Öğretim veya İş Planı ile birlikte Kurum Davetinin Başvuru Tarihleri içinde Uluslararası İlişkiler Birimi'ne teslim edilmesi gerekmektedir.
6.    Erasmus Personel Hareketliliğine başvuran adaylar bağlı oldukları akademik veya idari birimlerden aldıkları izin yazısını da başvuru dosyasına eklemelidirler.
7.    Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak İngilizce Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan alan adayların Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği için başvuruları değerlendirilecektir. Üniversite dışındaki sınav merkezlerinde eşdeğer sınavlara katılarak gerekli puanı alan adayların sınav sonuçları,  23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yabancı Diller Bölümü tarafından karşılık gelen dil puanına dönüştürülür. 
8.    Tüm başvuran adayların personel hareketliliği başvuru belgeleri UİB’ce bire bir kontrol edilip eksik evrak ya da içeriği uygun olmayan evrak olup olmadığı, şekil ve içerik bakımından uygunluğu incelenir. İncelenen belgeler dosyalanarak Rektörlüğe arz edilir. Rektörlük ön değerlendirmesinden sonra Rektörlükçe belirlenmiş Erasmus Personel Hareketliliği Değerlendirme Kurulu, Avrupa Birliği Komisyonu'nun yıllık olarak yaptığı Teklif Çağrısı, ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikleri dikkate alınarak başvuruları sonuçlandırır ve Rektörlüğe onay için arz eder. Rektörlük  onayını müteakip sonuçlar Üniversitemizin ve UİB’nin duyurular bölümünde ilan edilir. 
9.    Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış personele, daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da birimlere, Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinde yer almayan ya da az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilir.
iii)    Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinde kurumlar arası anlaşma şartı aranmamaktadır.

Puanlama Sistemi
Personel Hareketliliğine başvuran aday, daha önce hareketlilik faaliyetine hiç katılmamış olması durumunda 30 puan alır. Daha önce hareketlilik faaliyetine 1 kez katılmış ise 25 puan, 2 kez katıldıysa 20 puan, 3 kez katıldıysa 15 puan, 4 kez katıldıysa 10 puan, 5 kez katıldıysa 5 puan, 6+ kez katıldıysa 0 puan alır.
i)    Kurumsal öncelikler gözetilerek;
1.    Ders Verme Faaliyetine başvuran personelin Erasmus Fakülte/Bölüm/MYO Koordinatörü olması; +5 puan 
2.    Eğitim Alma Faaliyetine başvuran personelin İdari ve Teknik Personel olması ve Erasmus Fakülte/Bölüm/MYO Koordinatörü olması ; +5 puan
3.    Öğretim/İş planının beklenen değerde olması 10 Puan 
4.    Uluslararasılaşmaya dolayısıyla Üniversitemiz öğrencilerinin değişim öğrencisi olmasına ve personelimizin de personel hareketliliğinden faydalanıp yurtdışına gitmesine katkıda bulunacak ikili anlaşmaların (en az 3 anlaşma/personel) olmasına vesile olan Üniversitemiz personeline, Erasmus Personel Hareketliliği Değerlendirme Komisyonunca +10 puan verilir. 
5.    Daha önce hareketlilik faaliyetine dâhil olmayan bölümden/birimden başvurmuş olanlara + 15 puan verilir.

Saygılarımızla,
Uluslararası İlişkiler Birimi