Giden

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 8 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personel ile işletmelerde çalışan personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim alması/vermesine imkan sağlamaktadır.
 
Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:
 

 • Ders Verme Hareketliği - Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)
 • Eğitim Alma Hareketliği - Staff Mobility for Staff Training (STT)

Personel Hareketliliğinde Süreler

 • Faaliyetler Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.
 • Personel hareketliliği faaliyetleri, Merkezle imzalanan sözleşme bitiş tarihinden sonraya sarkamaz.

Personel Ders Verme Hareketliliği

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Hedefler:

 • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek.
 • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek.
 • Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek.

Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden faydalanabilmek için kurumlar arası anlaşma olması gerekmektedir.

Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir. (Örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur.)

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.


Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training-Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinde kurumlar arası anlaşma şartı aranmamaktadır.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

 

Başvuru Süreci

Personel hareketliliği faaliyetine katılacak kişilerin seçimi İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü Makamınca belirlenen bir kurul tarafından ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun yıllık olarak yaptığı Teklif Çağrısı, ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak yapılır.

2019-2020 Akademik Yılı için son başvuru tarihi 18 Ekim 2019’dur.

Başvuru sırasında aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir;

 • Erasmus+ Personel Hareketliliği başvuru formunun eksiksiz bir şekildedoldurulması gerekmektedir.
 • Ders verme hareketliliği için öğretim programının (teaching programme), eğitim alma hareketliliği için ise eğitim planının (training programme) eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
 • Öğretim ve Eğitim Planlarının içinde yer alan onay kısımlarının gerekli kişilerden imzaların alınarak tamamlanması gerekmektedir (Dekan, Bölüm Başkanı, ve/veya Müdür, Birim Başkanı ve Gidilecek Kurum İletişim Kişisi). İmza kısımlarının tamamının doldurulması zorunludur.
 • Gidilecek kurumdan alınan bir davetiye (e-mail kabuledilir) 

Yukarıda belirtilen adımlar takip edilerek Öğretim veya İş Planı ile birlikte Kurum Davetinin Başvuru Tarihleri içinde Uluslararası İlişkiler Birimi'ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri:

 • Erasmus Personel Hareketliliği Başvuru Formu
 • Ders verme hareketliliği için öğretim programı (teaching programme)
 • Eğitim alma hareketliliği için eğitim planı (training programme)
 • Davet/Kabul Mektubu
 • Bağlı olunan (Akademik veya idari) birimden alınan izin yazısı

 

Değerlendirme Kriterleri
Erasmus+ Personel Hareketliliğine başvuran Akademik ve İdari Personel Aşağıda yer alan kriterlere göre değerlendirmeye alınır.

Puanlama Sistemi:

Daha önce hareketlilik faaliyetine katılmamış olması 20 puan
Daha önce hareketlilik faaliyetine katılmış ise 1 kez 15 puan
2 kez 10 puan
3 kez 5 puan
4 kez 0 puan

Kurumsal öncelikler

 

1.    Ders Verme Faaliyetine başvuran personelin Erasmus Fakülte/Bölüm/MYO Koordinatörü olması; +5 puan 
2.    Eğitim Alma Faaliyetine başvuran personelin İdari ve Teknik Personel olması veya Erasmus Fakülte/Bölüm/MYO Koordinatörü olması ; +5 puan
3.    Öğretim/İş planının beklenen değerde olması 30 Puan 
4.    Personel Hareketliliği Başvuru çağrısının Üniversitemiz web sayfasında yayınlanma tarihinden geriye doğru on sekiz (18) ay içerisinde ve sadece bir başvuru döneminde kullanılmak üzere,, Uluslararasılaşmaya dolayısıyla Üniversitemiz öğrencilerinin değişim öğrencisi olmasına ve personelimizin de personel hareketliliğinden faydalanıp yurtdışına gitmesine katkıda bulunmuş ikili anlaşmaların (en az 3 anlaşma/personel) olmasına vesile olan Üniversitemiz personeline, Erasmus Personel Hareketliliği Değerlendirme Komisyonunca +10 puan verilir. 
5.    Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da birimlerden gelen başvurulara +15 puan verilir.

Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinde bulunulmamış yükseköğretim kurumuna yapılan başvurulara +15 puan verilir.
 

 

 
Öğretim/İş planının beklenen değerde olması 10 Puan
*Sadece bilgilendirme amaçlıdır.


 

HAREKETLİLİK ÖNCESİNDE YAPMANIZ GEREKENLER

Personel Hareketliliği Öncesi Düzenlenmesi Gereken Belgeler

 • Hibe sözleşmesi (Türkiye İş Bankasından açılan Euro Hesap bilgilerinin öncesinde UİB ile paylaşılması gerekmektedir)
 • Öğretim/Eğitim Planının taraflarca onaylı hali
 • Vize yazısı (Personelin İhtiyaç duyması halinde UİB’ye bildirmesi gereklidir.)
 • Katılım Sertifikası örneği karşı kuruma imzalatılmak üzere alınır.

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Erasmus Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan günlük hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.
Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir. (Seyahat ücreti hariçtir)

ÜLKE
GRUPLARI
ÜLKELER Aylık
Hibesi (€)
Grup A Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
Grup B Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136
Grup C Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 119

Faaliyetten faydalanacak personele ödenebilecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı personelin öğretim /eğitim programında belirtilen günler ile birlikte hareketlilik günlerine dahil olmayan en fazla 2 gün olacak şekilde yolculuk günleri dahil edilerek hesaplanır.

Erasmus Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük/haftalık hibe kalacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri, yerel seyahat giderleri, sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Bu giderler için ayrıca ödeme yapılmaz.

 • Erasmus Personel hareketliliğinden faydalanan personel hareketliliğini katılım sertifikası ile belgelendirilmiş olması gerekmektedir. Faaliyet gerçekleştirilen günün hafta sonuna denk gelmesi durumunda o gün öğretim/eğitim planında belirtilmelidir.
 • Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Seyahat gideri ödemesi daha önceki programdan farklı olarak mesafe üzerinden hesaplanacaktır. Avrupa Komisyonun hazırlamış olduğu mesafe hesaplayıcısı kullanılacaktır. Mesafeye göre hibe miktarları aşağıda yer almaktadır.

 • 10 ila 99 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 20 AVRO
 • 100 ila 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 180 AVRO
 • 500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 275 AVRO
 • 2000 ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 360 AVRO
 • 3000 ila 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 530 AVRO
 • 4000 ila 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 820 AVRO
 • 8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 1500 AVRO
Mesafe Hesapla

Örnek hibe (harcırah) hesaplaması:

İtalya’nın Roma şehrinde en az 8 saat ders vererek, 5 gün ders verme hareketliliği kapsamında faaliyet gerçekleştiren ve 2 gününü yolculukta geçiren (gidiş-dönüş günleri) bir yararlanıcıya ödenecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı 7 gün üzerinden hesaplanır.

 • 7 gün için hibe miktarı: 136*7= 952 € hibe ödemesi yapılır.
 • İstanbul – Roma arası mesafe hesaplayıcı ile hesaplanır. 1371,35 km mesafe yukarıda belirtilen mesafe aralıklarına göre 275 € seyahat ödemesi hakkı alır.
 • 952 € hibe ve 275 € seyahat ile birlikte toplam 1227 € hibe alır.

Vize masrafınızın olması halinde bu masraf kaleminin bu hibe miktarlarının kullanımı öngörülmüştür. Ayrıca vize masrafları için hibe verilememektedir.

Yukarıda belirtilen kurallara göre hesaplanan hibe miktarı personele iki defada ödenir. Hareketliliköncesinde günlük miktara göre hesaplanan tutarın %80 ve seyahat için hesaplanan miktarın tamamı 1 kerede, hareketlilik sonrasında personelin gerekli belgeleri tamamlaması halinde günlük miktara göre hesaplanan hibenin %20’lik kısmı ödenir.
Hareketlilik kurallarını yerine getirmeyen personele yapılan hibe ödemelerinin tamamı ya da belli bir kısmı kesintiye uğrayabilir.

Personel Hareketliliğine İlişkin Maaş ve Yükümlülükler

 • Erasmus personel hareketliliği kapsamında yurtdışında geçirilen süre boyunca ilgili personel Türkiye'deki maaşını almaya devam eder.
 • Erasmus personel hareketliliği kapsamında yurtdışında bulunan personelin yurtdışında  geçirdiği süre, normal hizmeti dahilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez.
 • Erasmus personel hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek personel kendi kurumundan yolluk ve gündelik alamaz.

Engelli Personel İçin İlave Hibeler
Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart Erasmus hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Bu ihtiyaç halinde Merkezimizin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

HAREKETLİLİK SONRASINDA YAPMANIZ GEREKENLER

Personel Hareketliliği Sonrası Tamamlanması Gereken Belgeler;

 • Katılım Sertifikası
 • Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)
 • Personel Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak ders verme hareketliliğinden faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. (Anket online olarak tarafınıza iletilir.

Yukarıda belirtilen belgelerin hareketlilik sonrası en geç 2 hafta içinde UİB’ye teslim edilmesi gerekmektedir.

Hareketlilik belgelerini teslim etmeyen personelin kalan %20 hibe ödemesi gerçekleştirilmez.

Hareketliliği gerçekleştirdiğini ispat edemeyen personelin hareketliliği iptal edilerek, tarafına ödenen tüm hibe ödemeleri iade etmesi istenebilir.


Son Güncelleme Tarihi: Per, 12/12/2019 - 10:21